Rdd SMS sprk1 før d r for s1t!

SMS-språket er truet! De såkalte smarte telefonene og ordbøkene deres har fjernet behovet for færrest mulig tastetrykk. (Vel, smarte telefoner…jeg håper Steve Jobs har det godt og varmt iHelsike). Det haster å ta vare på kulturarven!

Derfor bør det snarest nedsettes en interdepartemental komite, ledet av kulturministerlærling Hadia Tajik, som kan foreslå tiltak for å bevare språket.

Ekstra timer i SMS-språk i norsktimene er selvsagt. Både på SMS-norsk og SMS-nynorsk. Trening av tastetommelen i gymtimen.

Besøk på teknisk museum med kneling foran en gammel Simonsen hører med. Historien om GSM må inn på historiepensum. Vitensentrene kan få egne tasteavdelinger der kidsa kan prøve seg på hvem som klarer å skrive med færrest mulig bokstaver.

Folkemuseet må få egen avdeling for SMS-kultur, støttet av et eget forskningssenter på SMS-lingvistikk på universitetet.

Alle offentlige dokumenter må være tilgjengelig på SMS-språk. Og selvsagt bør man kunne få svar på SMS om man henvender seg til en offentlig etat.

Og tastekunstnere kan bli en del av den kulturelle skolesekken.

For vi bvarr vl qlturav1 vr, ik snt? I vrd1s rikst land!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.